+373 600 11 666

info@grif.md

INFORMATIE DESPRE CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

Certificat de urbanism pentru proiectare – act cu caracter reglementator, eliberat
de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescriptiile şi
elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic
al unui imobil/teren, stabilite prin documentatia de urbanism şi de amenajare a
teritoriului, şi care permite elaborarea documentatiei de proiect;
Documentele necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism
pentru proiectare
(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare  se elaborează şi se
emite în baza cererii, la care se anexează, în original şi în copii, următoarele
documente:
a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral
teritorial, însoŃit de planul cadastral şi/sau planul imobilului;
b) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare
(pentru persoană juridică);
c) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau
consolidare a imobilului existent, elaborat de către experŃi tehnici atestaŃi;
d) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese
pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcŃie şi în perioada
exploatării obiectului construit;
e) schiŃa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcŃiei în
zonă cu regim special stabilit prin documentaŃia de urbanism şi de amenajare a
teritoriului.
(2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin.(1) nu se admite.
(3) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin.(1),
emitentul va refuza primirea setului de documente la momentul depunerii cererii.
(4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin.(1), originalele se
restituie solicitantului (beneficiarului).
(5) Dovada privind achitarea plăŃii se prezintă în momentul eliberării certificatului
de urbanism pentru proiectare.

Mai multa informatie vezi legea „privind autorizarea executării lucrărilor de constructie ” nr. 163 din 09.07.2010

 

4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin.(1), originalele se
restituie solicitantului (beneficiarului).
(5) Dovada privind achitarea plăŃii se prezintă în momentul eliberării certificatului
de urbanism pentru proiectare.

Mai multa informatie vezi legea „privind autorizarea executării lucrărilor de constructie ” nr. 163 din 09.07.2010

 

4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin.(1), originalele se
restituie solicitantului (beneficiarului).
(5) Dovada privind achitarea plăŃii se prezintă în momentul eliberării certificatului
de urbanism pentru proiectare.

Mai multa informatie vezi legea „privind autorizarea executării lucrărilor de constructie ” nr. 163 din 09.07.2010